Spoločnosť

Čítaj o spoločnosti a čo robíme najlepšie pre Vás.

spolocnost

Naša misia

Naša misia je starať sa o ochranu životného prostredia a zlepšenie životných podmienok obyvateľov miest a obcí. Návrhom verejných vodovodov sa zabezpečí hygienické zásobovanie miest a obcí kvalitnou pitnou vodou. Návrhom splaškovej kanalizácie a ČOV sa zabezpečí hygienické odvádzanie splaškových vôd z aglomerácií a ich čistenie, čo má za následok:

  • Zlepšenie životných podmienok obyvateľov a ochranu životného prostredia miest a obcí.
  • Čistenie splaškových vôd pred ich zaústením do recipientu má vplyv na zlepšenie kvality vody v potokoch a riekach.

Takže kto sme?

Spoločnosť INGPAK – H&K, s.r.o. Zaoberáme sa spracovaním prípravnej dokumentácie, projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkových stavov. Poskytujeme inžiniersku činnosť a ostatné služby v danom odvetví prispôsobené na mieru podľa požiadaviek klienta.

Vedenie spoločnosti

Spoločnosť INGPAK–H&K, s.r.o. vznikla pod vedením Ing. Stanislava Hlavatého a Ing. Pavla Kollára v roku 2005 transformáciou súkromných firiem Ing. Stanislava Hlavatého – INGPAK a Ing. Pavla Kollára – Kollár, v ktorých pracovali od roku 1992 do roku 2005. Zakladatelia firmy májú v oblasti projektovania inžinierskych a ekologických stavieb dlhoročné skúsenosti z firiem Hydroconsult Bratislava a následne Hydroeko Banská Bystrica, kde pracovali od roku 1980 až do roku 1992 ako projektanti a HIP.

Naše Aktivity

Aktivity našej spoločnosti sú zamerané hlavne na tieto činnosti:

  • Projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb, najmä – vodovody, vodojemy, vodné zdroje, čerpacie stanice, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd.
  • Prevádzkové a manipulačné poriadky vodohospodárskych diel.
  • Projekty skutočného vyhotovenia vodohospodárskych diel.

Klienti

Úspech spoločnosti sa zakladá na strategickej spolupráci s obchodnými partnermi, flexibilite a otvorenosti pri riešení potrieb odberateľa. K profesionalite poskytovaných služieb prispieva aj dobré meno našej spoločnosti u odbornej i laickej verejnosti, a tiež podiel úspechu v účasti na verejných súťažiach.

Spoločnosť je v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, zapísaná v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk