Referencie

Nechajte za nás hovoriť naše projekty a prezrite si nasledujúce ukážky, ktoré sú dokumentáciou našej doterajšej profesionálnej tvorby.

Pitná voda

 pitna_voda

Pitná voda – spracované projekty riešia problematiku zásobovacia miest a obcí pitnou vodou. Súčasťou projektov bol návrh rozvodných potrubí, vodojemov a čerpacích staníc.

Kosihovce, vodovod
Zvolen, rekonštrukcia vodovodu ul. Masarykova
Priechod, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodného potrubia
Mýto pod Ďumbierom, rekonštrukcia vodovodu
Tachty, vodovod
Veľká Lehota, rekonštrukcia vodovodu a DVZ
ÚV Málinec III. stavba Ružiná, zásobovanie obce pitnou vodou
Banská Bystrica, Lazovná Ulica, katovná rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu
Brezno, IBV Rovne, inžinierske siete
Banská Bystrica, rekonštrukcia vodovodu v rámci ISPA
Priemyselný park Lučenec juh, I. etapa
Panické Dravce, rekonštrukcia vodovodu
Valaská Belá, rekonštrukcia vodovodu
Veľký Krtíš, zabezpečenie zásobovanie južnej časti okresu
Súdovce, predĺženie verejného vodovodu
Zvolen Jesenského Ulica, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Lučenec, Vajanského Ulica, rekonštrukcia vodovodu

Odpadová voda

 odpadova_voda

Odpadová voda – spracované projekty riešia problematiku odvádzania splaškových vôd a ich čistenie na ČOV. Súčasťou projektov je návrh splaškovej kanalizácie gravitačnej, tlakovej, čerpacích staníc a návrh obecných a domových ČOV.

Bzenica, kanalizácia a ČOV
Obec Šimonovce,Ostrovany, PHARE SR 0103.02, infraštruktúra pre rómske osady
Korytárky, kanalizácia a ČOV
Liptovská osada, Jánošíkova koliba, kanalizácia a ČOV
Chopok, hotel Rotunda, kanalizácia a ČOV
Priechod, kanalizácia a ČOV
Valaská – Podbrezová, kanalizácia a ČS
Hrušov, splašková kanalizácia
Belá nad Cirochou, ČOV
Tekovské Lužany, ČOV
Obec Vidiná, kanalizácia
Brezno, Fučíkova Ulica, rekonštrukcia kanalizácie

Dažďová voda

 dazdova_voda

Dažďová voda – spracované projekty riešia problematiku odvádzania dažďových vôd znečistených ropnými látkami z parkovacích plôch a ich prečistenie na lapačoch olejov pred zaústením do recipientu.

Lučenec, prekrytie dažďového rigolu
Betonárka Valaská, lapač olejov
Brezno, obchodné centrum Tesco
SAD Zvolen, rekonštrukcia odlučovača olejov
Veľký Krtíš, parkovacie plochy pre športovú halu
INTOCAST a.s. Hačava, dažďová kanalizácia
HS TRADE s.r.o. Hriňová, posúdenie kanalizácie
Zvolen–Areál 1. DMS, parkovacie plochy a dažďová kanalizácia
Banská Bystrica Medený Hámor, Pneucentrum A.R.S.