Projekty

Spoločnosť INGPAK–H&K, s.r.o poskytuje komplexné služby v oblasti projektovania, poradenstva a inžinierskej činnosti vo všetkých stupňoch spracovania stavebného diela.

cinnosti_spolocnosti

Prípravná fáza

 • Predprojektová činnosť, najmä na vypracúvanie investičných a stavebných zámerov a urbanistických štúdií
 • Komplexné výhľadové inžinierske dokumentácie a varianty štúdií stavieb

Projektantská činnosť

 • Projektová dokumentácia pre územné, stavebné konanie a realizáciu stavby
 • Riešenie zmien projektov stavieb
 • Spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 • Vypracovanie porealizačnej projektovej dokumentácie

Inžinierska činnosť

 • Vykonávanie projektového manažmentu
 • Výkon autorského dozoru projektanta
 • Technické a ekonomické poradenstvo pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Ostatná činnosť

 • Kompletizácia dokumentácie a reprografické služby PD
 • Vypracovanie odborných posudkov a odhadov
 • Rozpočtové práce a kalkulácia stavieb

Zabezpečujeme nasledovné projekty

 • Vodné zdroje a ochranné pásma vodných zdrojov, vodovodné privádzače a siete, vodojemy, čerpacie stanice
 • Kanalizácie splaškové, čistiarne odpadových vôd obecné, domové, čerpacie stanice
 • Dažďové kanalizácie, čistenie zaolejovaných vôd + lapače olejov
 • Prevádzkové a manipulačné poriadky vodohospodárskych diel
 • Prevádzkové poriadky kanalizácií a ČOV, vodovodov podľa vyhl. MŽP SR č.55/2004 Z.z.
 • Vodohospodárske riešenie nádrží, vodohospodárske sústavy
 • Komplexné dokumentácie pre stavby realizované z kohéznych a štrukturálnych fondov EÚ:
  • Štúdia uskutočniteľnosti stavby
  • Stavebný zámer
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • Dokumentácie pre územné rozhodnutie– Dokumentácie pre stavebné povolenie
  • Dokumentácie pre vykonanie prác – realizačný projekt
  • Prevádzkový poriadok podľa vyhl. MŽP SR č.55/2004 Z.z.
 • Geodetické práce
  • Polohopis a výškopis
  • Geodetický elaborát