Bezpečnostné a právne ujednania

Všetky práva vyhradené

Webová stránka Ingpak.sk a jej obsah je vlastníctvom spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o., ktorá je zároveň oprávnená na jeho používanie. Prístup na túto webovú stránku a jej používanie sa riadia nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré sa môžu priebežne meniť. Prístupom na túto webovú stránku alebo jej používaním akceptujete tieto podmienky ako záväzné. Prosím, prečítajte si ich pozorne.

Vyhlásenie o prístupnosti

Tento web spĺňa všetky požiadavky na validitu kódu XHTML, CSS a CSS3 v zmysle stanovených pravidiel W3C konzorcia.

Autorské práva

Autorské práva a licencie k materiálom nachádzajúcim sa na tejto webovej stránke vlastní spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. Všetky tieto materiály sú chránené na základe zákonov o autorských právach.

Pokiaľ to nebolo výslovne zakázané oznámením uvedeným na konkrétnej stránke, môžete kopírovať časti webových stránok, ktoré môžu byť primerane potrebné pre vaše osobné použitie, za predpokladu, že k takejto kópii pripojíte príslušné informácie o vlastníkovi informácií a/alebo obmedzenia zodpovednosti, ktoré sú súčasťou originálu. Takéto kópie je zakázané akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, upravovať, dopĺňať alebo rozširovať bez ohľadu na účel použitia.

Nič, čo je uvedené na týchto stránkach, nesmie byť vykladané ako postúpenie práv, nárokov alebo iných podielov na obsahu podliehajúcemu autorským právam alebo na licencii umožňujúcej používanie tohto obsahu.

Ochranné známky

Názov Ingpak – H&K s.r.o., logo spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o. sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o. Nič, čo sa nachádza na tejto webovej stránke nebude vykladané ako nepriame alebo iné postúpenie licencie alebo práva používať tieto ochranné známky, okrem iného ochranné známky Ingpak – H&K s.r.o.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah zverejnený na tejto webovej stránke je poskytnutý spoločnosťou Ingpak – H&K s.r.o. tak, ako je a má poskytovať všeobecné informácie, pričom nie je jeho cieľom riešiť konkrétne požiadavky alebo obchodné potreby zákazníkov. V súlade s tým spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. neručí za to, že informácie zverejnené na tejto webovej stránke splnia vaše požiadavky, alebo že táto webová stránka bude neustále k dispozícii a bude vždy obsahovať aktuálne, bezpečné a bezchybné informácie.

Spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. neponesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo informácie, ktoré môžu na tejto webovej stránke chýbať.

 Spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. sa v plnom zákonnom rozsahu vzdáva všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, vo vzťahu k presnosti informácií obsiahnutých v ktorejkoľvek časti tejto webovej stránky, alebo vo vzťahu k vhodnosti výrobkov alebo služieb popisovaných na týchto webových stránkach na konkrétny účel a neponesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené nedostupnosťou alebo prerušením dostupnosti webovej stránky.

Spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. neponesie voči žiadnemu subjektu zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré môžu byť spôsobené používaním informácií nachádzajúcich sa na niektorej časti tejto webovej stránky. Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli následkom úmrtia alebo zranenia osôb spôsobeného nedbalostným konaním zo strany spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o. alebo jej zamestnancov alebo zástupcov.

Odkazy na túto stránku

Na vašu webovú stránku môžete umiestniť odkaz na domovskú stránku tohto webu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o. je prísne zakázané vytvárať odkazy na inú ako domovskú stránku tohto webu („deep linking“) alebo zobrazovanie jeho obsahu v rámci inej webovej stránky („framing“).

Odkazy na iné webové stránky

Ingpak – H&K s.r.o. nijako nepreberá zodpovednosť za webové stránky tretích strán ani za ich obsah, a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich používanie, dostupnosť ani za žiadne dohody týkajúce sa služieb dostupných na takýchto webových stránkach tretích strán.

Spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. predovšetkým neponesie zodpovednosť vyplývajúcu z obvinení z porušovania práv duševného vlastníctva obsahom vlastneným tretími stranami zverejneným na tejto alebo iných webových stránkach, resp. zodpovednosť vyplývajúcu z akýchkoľvek informácií alebo názorov obsiahnutých na takýchto webových stránkach tretích strán.

Zmeny

Spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia pridávať a odoberať obsah, alebo vykonávať zmeny obsahu tejto webovej stránky, vrátane týchto právnych informácií. Používanie tejto webovej stránky po zmene právnych informácií, sa bude považovať za automatické vyjadrenie súhlasu s ich aktuálnym znením.

Kontaktné informácie

Táto webová stránka obsahuje iba základné informácie o službách a činnostiach spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o. popisovaných na tejto stránke. Ak chcete získať podrobnejšie informácie týkajúce sa služieb spoločnosti Ingpak – H&K s.r.o., alebo ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím. Všetky kontaktné informácie nájdete v sekcii Kontakt na našej stránke. © Ingpak – H&K s.r.o. 2006-2011. Všetky práva vyhradené.

Tieto právne informácie spracovala spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o., Lazovná ulica, 31, 9741 01, Banská Bystrica, Slovenská Republika.
Spoločnosť Ingpak – H&K s.r.o. je autorizovaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov www.sksi.sk v odbore: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (registračné čislo O499 *A*2-2, registračné čislo O509 *A*2-2).